Wat betekent die ‘groene welzijnseconomie’ die de Wiardi Beckman Stichting en het wetenschappelijk bureau GroenLinks als gezamenlijk ideaal formuleren nu eigenlijk precies? Hoe vullen sociaal-democraten dit ideaal in? En wat is de rol hierbij van de overheid en van burgers, en niet te vergeten de markt?

We gebruiken dit nummer van S&D om antwoorden te zoeken op deze vragen. Willem van der Deijl & Dick Timmer laten zien hoe binnen dit ideaal belangen kunnen botsen, en dat een politieke partij ook moet aangeven hoe deze zal kiezen tussen het sociale doel, het ecologische doel en het democratische doel die hierin zitten vervat. Paul de Beer bespreekt in een boekessay de – vooral in GroenLinks-hoek gehoorde – roep om een einde te maken aan economische groei en om afscheid te nemen van het kapitalisme. Tine de Moor legt in een interview uit wat ‘commons’ zijn – ook wel ‘meenten’ genoemd, maar beter is het om gewoon te spreken van burgercollectieven. Socialisten hebben veel te weinig waardering voor alle kennis, kunde en kracht die burgers kunnen organiseren, vindt ze. Het zou om te beginnen goed zijn burgercollectieven juridisch te erkennen als sociale ondernemingen.

Bernard ter Haar wijst op de kwetsbaarheid van de overheid; het toewerken naar een groene welzijnseconomie begint met het organiseren van het herstel daarvan. Michel Scholte & Werner Schouten schrijven over het belang van ‘echte’ prijzen om de economie te veranderen. Dat zijn prijzen waarin sociale kosten en milieukosten van producten en diensten zijn meegerekend. Rens van Tilburg maakt zich zorgen over terugkeer van het tekortfetisjisme bij de overheid als de rekening van de groene welzijnseconomie oploopt. Want er zal veel geld nodig zijn: een rechtvaardig klimaatbeleid begint immers bij het financieren van de transitie voor de laagste inkomens.

Arjan Reurink & Tim ’S Jongers reflecteren op al deze opmerkingen en suggesties. Ze trekken onder andere de conclusie dat een sterke en sturende overheid het voortouw zal moeten nemen in de groene welzijnseconomie.

Tot slot vindt u dit nummer een afgewogen essay van Aart Hendriks over de onaantastbaarheid van het lichaam. In de S&D-serie over de Grondwet pleit hij ervoor dit recht te herschrijven en veel sterker te koppelen aan ontwikkelingen in de gezondheidszorg, niet alleen naar aanleiding van onrust over covid-vaccinaties, maar ook in het licht van de transgenderzorg voor minderjarigen.

Veel leesplezier!

Annemarieke Nierop, hoofdredacteur

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten