Zonder dat het allesomvattende en daardoor nietszeggende woord ‘woke’ valt, vindt u in dit nummer van S&D een aantal bijdragen over identiteitspolitiek. Sjoerd Beugelsdijk stelt dat de individualisering van de samenleving ertoe heeft geleid dat we ongelijkheid niet meer zien als een collectief probleem. Voor de PvdA is dat problematisch. De oplossing die hij ziet is inzetten op een politiek van gelijke startkansen.  

Janneke Holman wijst er in haar column op dat structurele ongelijkheid agenderen ook kan door juist de deelproblemen die daaruit voortkomen te politiseren - zoals energiearmoede, vervoerarmoede en menstruatiearmoede.

Menno Hurenkamp & Jan Willem Duyvendak kiezen een andere invalshoek en wijzen erop dat Nederlanders veel vaker hetzelfde ‘gewoon’ vinden dan wordt aangenomen. Hun aanbeveling voor een partij als de PvdA (al dan niet samen met GroenLinks) is nadruk te leggen op maatschappelijke wensen die Nederlanders breed delen, zoals een redelijk inkomen voor alle werkenden of collectieve investeringen om duurzaamheid te bereiken.

In dit nummer vindt u daarnaast essays van Rabin Baldewsingh die ervoor pleit artikel 1 van de Grondwet aan te passen, te beginnen door het woord ‘ras’ eruit te schrappen, Marcel Hanegraaff, die constateert dat de invloed van het bedrijfsleven op de politiek groeit, Tim ’S Jongers over het vissenkomeffect van armoedebeleid en Meike Bokhorst die laat zien dat juist lagere inkomens niet goed worden geholpen bij het isoleren van hun huis.

Ben Dankbaar en Camiel Hamans & Jan Marinus Wiersma reflecteren op de oorlog in Oekraïne en een strategie voor langdurige stabiliteit in Europa. En in de rubriek Uit het theater vindt u een selectie uit de voorstelling Acts of Citizenship van Via Berlin, waarin Belgische vluchtelingen aan de grens van Nederland staan.

Annemarieke Nierop, hoofdredacteur

Dossiers

Voor een thematisch overzicht van al onze artikelen en publicaties, zie onze dossiers

Steun de Wiardi Beckman Stichting

Veel van onze onderzoeksprojecten en publieke bijeenkomsten zijn mogelijk gemaakt door giften van donateurs. Ook S&D zouden wij niet kunnen maken zonder donaties.

S&D bestaat sinds 1939 en verschijnt zes keer per jaar. Oude nummer kunt u doorzoeken via het register (1939-2023) of op thema. De redactie bestaat uit: Paul de Beer, Arthur Berkhout, Nik de Boer, Meike Bokhorst, Wimar Bolhuis, Josette Daemen, Patricia Dinkela [eindredactie], Janneke Holman [eindredactie], Tim 'S Jongers, Ruud Koole, Marijke Linthorst, Annemarieke Nierop [hoofdredactie], Arjan Reurink, Vera Vrijmoeth en Bram van Welie.

S&D wordt uitgegeven door Van Gennep. Een los nummer kost € 17,50, en jaarabonnementen (vol tarief) € 84,50 (te bestellen via: info@vangennep-boeken.nl).

Een online abonnement kost € 2 per maand. U kunt zelf een account hiervoor aanmaken onder mijn S&D, of stuur een e-mail naar send@wbs.nl.

Oude nummers kunt u downloaden vanaf de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Voor een overzicht van auteurs per nummer, raadpleegt u het register van S&D (1939-2023)

Inzenden kopij

De redactie van S&D verwelkomt kopij. Artikelen kunnen worden gemaild naar send@wbs.nl. Artikelen aanleveren in Word, bronvermelding in eindnoten (apa). Richtlijn aantal woorden: 2000-2500. Idealiter vormen artikelen in S&D een mix van wetenschap, politiek en essay. De redactie van S&D beslist over plaatsing van binnengekomen kopij. Ze beoordeelt daarbij op basis van de volgende criteria:
- een heldere opbouw en schrijfstijl (geen jargon) en duidelijke vraagstelling
- een goede onderbouwing van standpunten met argumenten, weging van de tegenargumenten en bronvermelding
- vernieuwing van de gedachtevorming binnen de sociaal-democratie
- toegevoegde waarde t.o.v. bestaande inzichten/onderzoeken
- politieke relevantie

Redactie

Redactieadres: Wiardi Beckman Stichting
Emmapark 12, 2595 ET Den Haag
Telefoon [070] 262 97 20
send@wbs.nl

Uitgever: Uitgeverij Van Gennep
Nieuwpoortkade 2a
1055 RX Amsterdam
info@vangennep-boeken.nl

Documenten